کارگروه های آموزش به بیمار در بیمارستان

– کار گروه بیمارستانی

 – کارگروه داخل بخش

 

اعضاءکار گروه بیمارستانی آموزش به بیمار :

 

 رییس بیمارستان یا یکی از اساتید به انتخاب رئیس بیمارستان به عنوان رئیس کارگروه
 معاون آموزشی بیمارستان یا نماينده هيئت علمي بيمارستان
 مدیر پرستاری بیمارستان
 رییس دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان
 سوپروایزر آموزش به بیمار به عنوان دبیر کار گروه
 مسئول روابط عمومی و رسانه بیمارستان
 نماینده سر پرستاران به تناسب بخش های فعال
 نماینده سوپر وایزرهای بالینی

 

وظايف کار گروه بیمارستانی آموزش به بیمار :

 

۱٫ برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزش به بیمار در بیمارستان
۲٫ تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش به بیمار ( تخصیص بودجه)
۳٫ برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل های مرتبط با آموزش به بیمار
۴٫ برنامه ریزی جهت تهیه محتوای آموزشی استاندارد بر اساس پروتکل استاندارد
۵٫ بررسی نیازهای آموزشی گرد آوری شده وتجزیه و تحلیل اطلاعات
۶٫ بررسی رسانه های آموزشی تهیه شده و تایید نهایی رسانه ها
۷٫ بررسی نیازهای آموزشی اعضای کارگروه آموزش به بیمار بخشها و رفع موانع موجود
۸٫ پایش و بازبینی برنامه ها و فعالیت های آموزش به بیمار از طریق اندازه گیری شاخص های کمی و کیفی آموزش به بیمار هر ۳ ماه و ارسال گزارش مربوطه به معاونت درمان
۹٫ ارتقاء مستمر دانش و مهارتهای آموزش و مشاوره کارکنان از طریق برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزش به بیمار برای کارکنان بیمارستان
۱۰٫ تعامل با کمیته آموزش به بیمار دانشگاه در خصوص اجرای روشهای روزآمد و موثر آموزشی با توجه به امکانات و شرایط هر بیمارستان و رفع موانع موجود در ارائه خدمات آموزش و مشاوره در بیمارستان و برنامه ریزی جهت برطرف سازی موانع

 

وظایف کارگروه داخل بخشی آموزش  به بیمار:

 

  1. ارزیابی نیازها و سوالات بیماران در زمینه سلامتی و ….(  نیازسنجی )

  2. تعیین الویت های آموزشی بیماران

  3.  تهیه محتوای آموزشی متناسب با تشخیص های شایع و اولویتهای خاص

  4. تهیه رسانه های آموزشی

  5. آشنا سازی  آموزش دهندگان  با مباحث فوق

  6. اجرای برنامه آموزشی و ثبت آموزش در فرم مربوطه

  7. ارزشیابی فرایند آموزش به بیمار

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت