وظایف کمیته آموزش اساتید

۱- نیاز سنجی آموزش اعضای هیات علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی
۲- میزبانی حداقل ۲ کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعاتی
۳- جلب مشارکت اعضای هیات علمی جهت تدریس در کارگاه های آموزشی
۴- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز
۵- نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز
۶- نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز
۷- تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی
۸- اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها
۹- جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت