وظایف EDO

۱- ارائه برنامه ریزی آموزشی
۲- اجرای کارگاه آموزشی
۳-همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی
۴-همکاری در اجرای و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی
۵- ارائه مشاوره در زمینه های مختلف فرایند یاددهی و یادگیری اجرای و روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی مراکز آموزشی و درمانی
۶- ارزیابی درونی و بیرونی از عملکرد هر یک از اعضای هیات علمی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت