واحد پژوهش های دانشجویی

 

اهداف :

-تربیت پژوهشگر در مقاطع مختلف دانشجویی

-توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

-نهادینه کردن نظام پژوهش در سایر امور

کمیته پژوهشی دانشجویان از مدیریتهای زیر نظر معاونت پژوهشی میباشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

۱-ایجاد نظام جامع تربیت پژوهشگر و توانمند سازی محققین دانشگاه از راه تدوین بسته های آموزش در پژوهش در نظام جامع تربیت پژوهشگر و تشکیل کانونهای پژوهش و برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش برای دانشجویان

۲-بهبود انگیزه در دانشجویان ،دستیاران و محققین به منظور افزایش فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی از طریق تدوین آیین نامه های مرتبط با پژوهشهای دانشجویی،افزایش سرانه جذب بودجه پژوهش برای محققین دانشجو و تسریع گردش کار طرحهای تحقیقاتی دانشجویی و برگزای سمینارهای تحقیقاتی متناسب با نیازهای دانشجویان

۳-بستر سازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین ،مولفین و مترجمین بکمک افزایش بودجه اعزام محققین دانشجو جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

۴-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف بکمک راه اندازی دفاتر تحقیقات دانشجویی در مراکز تحقیقاتی و خوابگاهها

۵-تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان و نظارت و برنامه ریزی در بهبود و ارتقا آن

۶-برگزاری سمینارهای تحقیقاتی دانشجویی متناسب با نیازهای دانشجویان

۷-راه اندازی واحد مشاوره پژوهشی برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و اجرای آنها

۸-انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی پیام و همچنین خبرنامه کمیته پژوهشی جهت اطلاع رسانی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت