واحد آموزش به بیمار

تعریف آموزش به بیمار

آموزش به بیمار فرآیندي است که فرصت هاي یادگیري را براي بیمار و خانواده وي در زمینه بیماري ، درمان ،مکانیسمهاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند.
از نظر باستابل ( ۲۰۰۳ ) آموزش به بیمار فرایند کمک به افراد است که رفتارهاي مربوط به سلامتی را از نظر دانش ،مهارت، نگرش و ارزشها بیاموزند به طوري که این رفتارها را در زندگی روزانهشان به کار برند.
فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرآیند تاثیر گذ اري بر رفتار بیمار و ایجاد تغییر در دانش ،نگرش و مهارتها که براي حفظ و ارتقاء سلامتی ضروري است، معرفی می کند.
آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام میدهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عو ارض بالقوه پیشگیري می کند. آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتی و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیمگیري آگاهانه در مورد بی م اري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد

 

اهداف آموزش به بیمار

– حفظوارتقاءسلامتیوپیشگیريازبیماري

– بازگشتبهسلامتی

– سازگاريبااختلالدرعملکرد

آموزش به بیمار و خانواده وي موجب بهبود کیفیت زندگی بیمار، سازگاري با ناتوانی ها و عوارض بیماري توانایی

انجام وظایف اولیه و حمایت از بیمار می شود.

 

 

مزایای آموزش به بیمار

– افزایش رضایتمندي بیماران

– کاهش اضطراب بیمار

– کاهش دوره بستري

– افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

– کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی

– اطمینان از تداوم مراقبت ها

– بهبود کیفیت زندگی بیمار

– کاهش بروز عوارض بیماري

– افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی

– افزایش استقلال بیمار در فعالیت هاي روزمره

– تکمیل برنامه هاي درمانی

– کاهش پذیرش مجدد بیماران

– در نهایت توانمندسازي جامعه.

 

لزوم آموزش به بیمار

-پیشرفت هاي پزشکی و افزایش تکنولوژي موجب شده تا اکثر افرادي که در سنین پایین دچار معلومیت و یا بیماريهاي مزمن می شوند، زنده بمانند. بنابراین آنان براي فایق آمدن بر مشکلات و سازش با شرایط ایجاد شده و پیشگیرياز بروز مشکلات جدید نیازمند کمک و آموزش هستند.– با توجه به روند صعودي جمعیت افراد پیر و بروز بیشتر بیماري هاي مزمن در این سنین و رخداد چن دین مشکل دریک زمان به همراه تغییرات طبیعی حاصل از پیري به شدت مشکلات می افزاید بنابراین از طریق ارائه آموزش میتوان بهافراد پیر و خانواده وي کمک کرد تا مشکلات را درك و تدابیر لازم را به کار ببرند و به حداکث سطح سلامت واستقلال دست یافته و رفاه و سلامتی شان تامین شود.– با شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیري در کاهش بیماري هاي مزمن و ناتوانی ها ، تلاش هاي آموزش به بیمار درجهت کمک به بیماران براي کاهش بروز بیماري و عوارض آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد.– برنامه ریزي جهت ترخیص زودتر بیماران از بیمارستان، مسئولیت آنها را در مراقبت از خود در منزل افزایش می دهد.بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده به دانش و مهارت لازم براي این سطح از مراقبت ، آموزش به بیمار ضرورياست.

– آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، دیگر شکل زینتی ندارد بلکه ام ري عادي است و به اینعلت بیماران حق دارند که آگاهی داشته باشند و در تصمیم گیري مربوط به سلامتی خود مشارکت نمایند . بنابراینآموزش به بیمار در خدمات بستري وسرپایی ضرورت دارد.

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت