معاون آموزش – پژوهش

شرح وظایف و اختیارات معاونین مراکز آموزشی و درمانی:

 

۱- نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی بخش‌ها
۲- نظارت بر میزان حضور و کیفیت فعالیت‌های اعضای هیئت‌علمی در بیمارستان
۳- نظارت بر حسن اجرای ضوابط آموزشی و اصول رفتار حرفه‌ای در بیمارستان
۴- همکاری با دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه در اجرای ارزشیابی فعالیت‌های بخش‌ها و اعضای هیئت‌علمی
۵- برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات کمک‌آموزشی به بخش‌ها
۶- تشکیل و اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان
۷- تدوین و حمایت از طرح‌های مربوطه به توسعه آموزش در بیمارستان
۸- مدیریت و نظارت بر استفاده از فضای آموزشی (کتابخانه آمفی‌تئاتر کلاس‌های درس)
۹- راه‌اندازی واحد سمعی و بصری جهت کمک و به‌کارگیری روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید توسط بخش‌ها
۱۰- نظارت بر وضعیت رفاهی فراگیران در بیمارستان و پیگیری تجهیز پاویون‌های دستیاران، کارورزان و کارآموزان
۱۱- فراگیران به بخش‌های آموزشی بیمارستان با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده‌ها و مدیران آموزشی بیمارستان‌ها
۱۲- نظارت بر ارزیابی فراگیران و اعلام نمرات آن‌ها و اعلام شروع دوره و گواهی اتمام دوره
۱۳- تهیه گزارش فعالیت‌های آموزشی بیمارستان برای مراجع بالاتر

 

 

 

شرح وظایف معاون آموزش

توسعه آموزش پزشکی

۱– برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان

۲– ارتقائ توانمندی های اعضای هیئت علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیئت علمی) روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی

۳– هدایت کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی، یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه

۴– پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط

۵– انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/ گروه های آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

۶– هدایت و نظارت بر فعالیت های مرکز توسعه آموزش بیمارستان


۷– ارائه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده پزشکی در خصوص اتخاذ راهکارهای مؤثر در کیفیت آموزش پزشکی

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت