مزایای آموزش به بیمار

– افزایش رضایتمندي بیماران

– کاهش اضطراب بیمار

– کاهش دوره بستري

– افزایش نتایج درمان با پایبندي بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

– کاهش هزینه هاي درمانی و بهداشتی

– اطمینان از تداوم مراقبت ها

– بهبود کیفیت زندگی بیمار

– کاهش بروز عوارض بیماري

– افزایش توانمندي و مشارکت در برنامه هاي درمانی و مراقبتی

– افزایش استقلال بیمار در فعالیت هاي روزمره

– تکمیل برنامه هاي درمانی

– کاهش پذیرش مجدد بیماران

– در نهایت توانمندسازي جامعه.

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت