ماموریت و رسالت EDO

۱-طراحی، اجرای رویکردهای جدید آموزش
۲-سازماندهی وحمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهش در آموزش
۳-ارتقاء، رشد و پویایی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش
۴-جلب مشارکت اعضای هیات در ارتقاء کیفیت آموزشی
۵-ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
۶-طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
۷-اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران،و خود ارزشیابی
۸-تدوین و اجرای برنامه های آموزشی (کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیئت علمی
۹-فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
۱۰-بررسی سیستمها و برنامه های آموزشی، ارزشیابی، نحوه تدریس و برنامه های آموزشی
۱۱-افزایش مهارت – توانمندی و عملکرد اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های آموزش

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت