لزوم آموزش به بیمار

 

-پیشرفت هاي پزشکی و افزایش تکنولوژي موجب شده تا اکثر افرادي که در سنین پایین دچار معلومیت و یا بیماري

هاي مزمن می شوند، زنده بمانند. بنابراین آنان براي فایق آمدن بر مشکلات و سازش با شرایط ایجاد شده و پیشگیري

از بروز مشکلات جدید نیازمند کمک و آموزش هستند.

– با توجه به روند صعودي جمعیت افراد پیر و بروز بیشتر بیماري هاي مزمن در این سنین و رخداد چن دین مشکل در

یک زمان به همراه تغییرات طبیعی حاصل از پیري به شدت مشکلات می افزاید بنابراین از طریق ارائه آموزش میتوان به

افراد پیر و خانواده وي کمک کرد تا مشکلات را درك و تدابیر لازم را به کار ببرند و به حداکث سطح سلامت و

استقلال دست یافته و رفاه و سلامتی شان تامین شود.

– با شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیري در کاهش بیماري هاي مزمن و ناتوانی ها ، تلاش هاي آموزش به بیمار در

جهت کمک به بیماران براي کاهش بروز بیماري و عوارض آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد.

– برنامه ریزي جهت ترخیص زودتر بیماران از بیمارستان، مسئولیت آنها را در مراقبت از خود در منزل افزایش می دهد.

بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده به دانش و مهارت لازم براي این سطح از مراقبت ، آموزش به بیمار ضروري

است.

– آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، دیگر شکل زینتی ندارد بلکه ام ري عادي است و به این

علت بیماران حق دارند که آگاهی داشته باشند و در تصمیم گیري مربوط به سلامتی خود مشارکت نمایند . بنابراین

آموزش به بیمار در خدمات بستري وسرپایی ضرورت دارد.

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت