شرح وظایف سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت

 

 سوپروایزر  ارتباطات و آموزش سلامت،پرستاری است که مسئولیت  فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان در مراکز بهداشتی – درمانی را به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت با لینی است که برای کمک  به مددجو و خانواده وی به منظور  تصمیم گیری آگاهانه  در مورد بیماری خود وکسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد .

 

 شرح وظایف :

 

 • تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

 •  آشنا کردن اعضا ء کمیته آ موزش سلامت و کارکنان  بیمارستان  با طرح آموزش سلامت  به مددجو

 •  تعیین ا هد اف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ،بلند مدت )

 •  هدایت وآموزش کارکنان  در اجرای برنامه های آموزش سلامت در واحد های ذیر بط

 •  تدوین برنامه های اموزشی مستمر جهت کار کنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

 •  بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

 •  تهیه رسانه  های آموزشی و مستندات معتبر  جهت آموزش سلامت به مددجویان

 •  تهیه و تنظیم ابزار  مناسب جهت ارزیابی عملکرد  و فعالیت آموزش سلامت در واحدهای  ذیربط

 •  پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحد های ذیربط  با استفاده از ابزار مناسب

 •  ارزشیابی عملکرد کارکنان  در ارائه آموزش سلامت به مدجویان

 •  بررسی فعالیت آموزشی کارکنان ، شناسایی و تقویت آنان

 •  گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

 •  همکاری با کمیته  مرکزی جهت ارزیابی  کیفیت  خدمات آموزش سلامت  به مددجویان  و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

 •  ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل  در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

 •  همکاری و هماهنگی با سر پرستاران و مربیان  در جهت  ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

 •  ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش سلامت به مدد جو

 •  پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات  و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا ء سطح آگاهی کارکنان  گروه پرستاری

 •  شرکت فعال در سمینار ها  ، کنگره ها  جهت ارائه روش های اثر بخش و موثر تر در ارائه  خدمات آموزش سلامت

 •  ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات  جدید  ( به شکل کنفرانس، پمفلت ، جزوه  و ….)

 •  همکاری و مشارکت در انجام  طرح های  پژوهشی

 •  بررسی رضایتمندی مددجویان

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت