شرح وظایف کمیته آموزش

 

۱- تدوین برنامه آموزشی مقطع علوم بالینی بر اساس روش های نوین
۲- مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس هر یک از مقاطع
۳- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی، تدوین طرح درس و نگارش اهداف آموزشی
۴- جمع آوری و تهیه بانک اطلاعات طرح درس ها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی
۵- بررسی طرح درس ها و اهداف آموزشی نگارش شده در ارائه بازخورد جهت اطلاع اشکالات موجود
۶- نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی
۷- نظارت بر تدوین برنامه های درسی و سطح گروه های آموزشی
۸- هماهنگی جهت تأیید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید
۹- همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در ارزشیابی برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه
۱۰- همکاری با سایر دانشگاه ها در خصوص برنامه ریزی درسی
۱۱- برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت