رئوس شرح وظایف مسئول آموزش

 

۱- توجیه فراگیران در شروع هر دوره در مورد برنامه درسی
۲- اجرای برنامه آموزشی بخش
۳- ارزشیابی فراگیران و ارائه بازخورد

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت