فرآیند ترخیص

راهنمای مراجعین واحد ترخیص
بیمه های طرف قرارداد شامل:
۱- خدمات درمانی
۲-نیروهای مسلح
۳-شهرداری
۴-تامین اجتماعی
با توجه به بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت و ملاک قرار گرفتن خوداظهاری در خصوص برخوردار بودن بیماران از بیمه های مکمل و تکمیل فرم مربوطه حین پذیرش توسط بیمار یا همراه بیمار، امکان ارائه صورتحساب و مدارک به بیماران فاقد بیمه تکمیلی ( بر اساس فرم خود اظهاری ) میسر نمی باشد.
در صورت عدم حصول شرایط جهت برخورداری از پوشش بیمه های پایه تا زمان ترخیص ، هزینه های بیمار به صورت آزاد مورد محاسبه قرار گرفته و حداکثر زمان مورد تایید جهت تکمیل مدارک بیمه ای ( در صورت تایید نماینده سازمان بیمه گر مربوطه و اعتبار دفترچه بیمه بیمار در زمان بستری ) ۲ هفته پس از تاریخ ترخیص بیمار می باشد.
نوزادان در صورت عدم وجود دفترچه بیمه تا یک ماه از تاریخ تولد( به استثنای دارندگان دفترچه کارکنان دولت سازمان بیمه سلامت ) می توانند جهت بستری از دفترچه بیمه مادر استفاده نمایند.
در خصوص نوزادان بستری که از دفترچه بیمه مادر جهت بستری استفاده نموده اند تصویر صفحه اول دفترچه بیمه مادر ،پدر و گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت فرآیند بیمه گری مورد نیاز می باشد.
برگ صدور گواهی ولادت پس از ترخیص و تسویه حساب پرونده مادر توسط واحد ترخیص صادر خواهد شد.
جهت بانوان بالای ۱۵ سال که تحت پوشش بیمه پدر هستند ارائه تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت احراز تجرد الزامی می باشد.
جهت فرزندان ذکور بالای ۲۲ سال که از بیمه تامین اجتماعی پدر استفاده می نمایند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و یا معلولیت الزامی است.
ارائه برگ اورژانس ۱۱۵ یا کروکی و گزارش تنظیم شده توسط مراجع انتظامی یا قضائی در خصوص تایید سانحه ترافیکی جهت بیماران تصادفی الزامی می باشد.
جهت دریافت مدارک پزشکی مورد نیاز ۲ هفته پس از تاریخ ترخیص بیمار در روزهای غیرتعطیل و ساعات اداری به واحد مدارک پزشکی مراجعه فرمایید.
سربازان وظیفه می بایست جهت استفاده از بیمه نیروهای مسلح علاوه بر معرفی نامه از سازمان بیمه نیروهای مسلح گواهی اشتغال به خدمت از یگان محل خدمت و یا برگه مرخصی معتبر ارائه نمایند.
در موارد ضرب و جرح ارائه نامه از مراجع انتظامی یا قضائی مبنی بر ناشناس یا متواری بودن ضارب جهت برخورداری از پوشش بیمه ای الزامی می باشد.
ارائه معرفی نامه بستری تا قبل از زمان ترخیص جهت بیمه شدگان کمیته امداد و نیروهای مسلح و شهر سالم مورد نیاز می باشد.
به استثنای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در خصوص سایر بیمه شدگان ، جراحی تعویض مفصل منوط به داشتن حداقل ۵ سال سابقه بیمه می باشد.
مراحل ترخیص ( به صورت خلاصه ) عبارتند از :
ورود پرونده به واحد ترخیص از بخش محل بستری
انجام محاسبات دارویی
تسویه حساب صندوق داروخانه و ارائه رسید پرداخت به کارشناس ترخیص
انجام سایر محاسبات مالی و بیمه ای توسط کارشناس ترخیص
تسویه حساب نهایی با صندوق بیمارستان
ارائه رسید پرداخت به کارشناس ترخیص و دریافت ۲ برگ خروج از بیمارستان
ترخیص در خارج از ساعات اداری به صورت علی الحساب بوده و بیماران طی ساعات اداری روزهای بعد ( حداکثر یک هفته ) جهت تسویه حساب قطعی می توانند به واحد ترخیص مراجعه فرمایند.

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت