منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بيمار:

دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

ارائه خدمات سلامت بايد:

 • شايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد.
 • بر پايه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني باشد.
 • فارغ از هر گونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد.
 • بر اساس دانش روز باشد.
 • مبتني بر برتري منافع بيمار باشد.
 • در مورد توزيع منابع سلامت، مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران باشد.
 • مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد.
 • به همراه تأمين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت هاي غير ضروري باشد.
 • توجه ويژه اي به حقوق گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله كودكان، زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
 • در سريع ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد.
 • با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد.
 • مراقبت هاي ضروري و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد. در موارد غير فوري (الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد.
 • در مراقبت هاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد.
 • در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع است، خدمات بهداشتي با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش، كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضار زندگي خويش با فردي كه مي خواهد همراه گردد می باشد.

اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد :

 • مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش
 • ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش
 • نام، مسؤليت و رتبه حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اي آنها با يكديگر
 • روش هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه اطلاعات تأثير گذار در روند تصميم گيري بيمار
 • نحوه دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان
 • كليه اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند
 • ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان

نحوه ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد:

 • اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين كه تأخير در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد، در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، بايد در اولين زمان مناسب انجام شود.
 • بيمار عليرغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين كه عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد.
 • بيمار مي تواند به كليه اطلاعات ثبت شده در پرونده باليني خود دسترسي داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.

حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد:

 • انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه كننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
 • انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور
 • شركت يا عدم شركت در هر گونه پژوهش، با اطمينان از اين که تصميم گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت.
 • قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن، مگر در موارد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي دهد.
 • اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم گيري است ثبت شود و به عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.

شرايط انتخاب و تصميم گيري شامل موارد ذيل مي باشد:

 • انتخاب و تصميم گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه، مبتني بر دريافت اطلاعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم) باشد.
 • پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود.

ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار (حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.

 • رعايت اصل رازداري راجع به كليه اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است، مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد.
 • در كليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظور كليه امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد.
 • فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند.
 • بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد، مگر اين كه اين امر بر خلاف ضرورت هاي پزشكي باشد.

دسترسي به نظام كار آمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.

 • هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذيصلاح شكايت نمايد.
 • بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.
 • خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبران شود.

در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد، اعمال كليه حقوق بيمار- مذكور در اين منشور- بر عهده تصميم گيرنده قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنانچه تصميم گيرنده جايگزين بر خلاف نظر پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك ميتواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري بنمايد.

چنانچه بيماري فاقد ظرفيت كافي براي تصميم گيري است، اما مي تواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد ، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

۲۰ استاندارد اساسی ایمنی بیمار:

 • ايمني بيمار در بيمارستان يك اولويت استراتژيك مي باشد و در قالب برنامه عملياتي تفضيلي در حال اجراست
 • يكي از كاركنان با اختيارات لازم به عنوان مسئول و پاسخگوي برنامه ايمني بيمار در بيمارستان منصوب گردیده است .
 • مدیریت ارشد بیمارستان به منظور بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقاء فرصت ها به طور منظم برنامه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار را به اجرا می گذارد.
 • یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است.
 • بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را به صورت مرتب برگزار می نماید.
 • بیمارستان وجود تجهیزات ضروری را تضمین می نماید.
 • بیمارستان ضدعفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید.
 • بیمارستان دارای وسایل و تجهیزات کافی به منظور ضدعفونی و استریلیزاسیون فوری می باشد.
 • جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی کادر بالینی حائز شرایط توسط کمیته  ذی صلاح به صورت ثابت و موقت  استخدام و بکار گمارده می شوند .
 • پزشک قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی و تشخیصی تهاجمی ، کلیه خطرات، منافع، عوارض جانبی احتمالی پروسیجر را به بیمار توضیح داده و با حضور پرستار بیمار برگه رضایت نامه را امضاء می نماید.
 • قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی ، تشخیصی و آزمایشگاهی، تجویز دارو و یا ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی، کلیه بیماران و به ويژه گروههای در معرض خطر منجمله نوزادان ، بیماران دچار اختلالات هوشیاری ويا سالمندان  حداقل با دو شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی ومورد تأیید قرارمی گيرند( هیچگاه شماره اتاق بیمار یکی از این شناسه ها نمی باشد).
 • بيمارستان بمنظور اعلام اضطراري نتايج حیاتی آزمايش ها، كانالهاي ارتباطي همواره آزاد پیش بینی کرده است.
 • بیمارستان دارای روال های مطمئن، برای اعلام نتایج معوقه تست های پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد.
 • بیمارستان دارای برنامه پيشگيري و كنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی ، برنامه عملیاتی ، راهنماها و کتابچه راهنما می باشد.
 • بيمارستان تميزي ، ضد عفوني و استريليزاسيون مناسب كليه تجهيزات را با تأكيد خاص بر واحدها و بخشهای پر خطر تضمین مي نمايد.
 • بیمارستان راهنماهای معتبر از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت را در زمینه خون و فراورده های خونی ایمن اجرا می نماید.
 • بیمارستان دارای روش های اجرایی ایمن قبل از انتقال خون مانند ثبت نام، رد و قبول داوطلبین وغربالگری خون در مواردی مثل HIV و HBV است .
 • بیمارستان دسترسی به داروهای حیاتی را در تمامی ساعات شبانه روز (۲۴ ساعت) تضمین می نماید.
 • بیمارستان بر اساس میزان خطر، پسماند ها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی می نماید.
 • بیمارستان از راهنماها، از جمله راهنماهای سازمان جهانی بهداشت ، جهت مدیریت دفع پسماندهای تیز و برنده تبعیت می نماید.

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت