توسعه آموزش پزشکی

۱- برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان
۲- ارتقائ توانمندی های اعضای هیئت علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیئت علمی) روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی
۳- هدایت کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی، یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه
۴- پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط
۵- انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/ گروه های آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
۶- هدایت و نظارت بر فعالیت های مرکز توسعه آموزش بیمارستان
۷- ارائه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده پزشکی در خصوص اتخاذ راهکارهای مؤثر در کیفیت آموزش پزشکی

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت