تعریف آموزش به بیمار

آموزش به بیمار فرآیندي است که فرصت هاي یادگیري را براي بیمار و خانواده وي در زمینه بیماري ، درمان ،مکانیسمهاي سازگاري و افزایش مهارت ها فراهم می کند.
از نظر باستابل ( ۲۰۰۳ ) آموزش به بیمار فرایند کمک به افراد است که رفتارهاي مربوط به سلامتی را از نظر دانش ،مهارت، نگرش و ارزشها بیاموزند به طوري که این رفتارها را در زندگی روزانهشان به کار برند.
فرهنگستان پزشکان خانواده آمریکا، آموزش به بیمار را فرآیند تاثیر گذ اري بر رفتار بیمار و ایجاد تغییر در دانش ،نگرش و مهارتها که براي حفظ و ارتقاء سلامتی ضروري است، معرفی می کند.
آموزش به بیمار فرایندي است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیري اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او در مراقبت از خود افزایش یافته و فعالیت هایی را انجام میدهد که به سطح سلامت و رفاه وي می افزایند و از بروز در عو ارض بالقوه پیشگیري می کند. آموزش به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت هاي آموزشی مربوط به بیماري شامل آموزشهاي درمانی، بهداشتی و ارتقاي سلامت بالینی است که براي کمک به بیمار به منظور تصمیمگیري آگاهانه در مورد بی م اري خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت