واحد آموزش سلامت

رسالت واحد آموزش سلامت

 

دورنما

 

لزوم آموزش به بیمار

-پیشرفت هاي پزشکی و افزایش تکنولوژي موجب شده تا اکثر افرادي که در سنین پایین دچار معلومیت و یا بیماريهاي مزمن می شوند، زنده بمانند. بنابراین آنان براي فایق آمدن بر مشکلات و سازش با شرایط ایجاد شده و پیشگیرياز بروز مشکلات جدید نیازمند کمک و آموزش هستند.– با توجه به روند صعودي جمعیت افراد پیر و بروز بیشتر بیماري هاي مزمن در این سنین و رخداد چن دین مشکل دریک زمان به همراه تغییرات طبیعی حاصل از پیري به شدت مشکلات می افزاید بنابراین از طریق ارائه آموزش میتوان بهافراد پیر و خانواده وي کمک کرد تا مشکلات را درك و تدابیر لازم را به کار ببرند و به حداکث سطح سلامت واستقلال دست یافته و رفاه و سلامتی شان تامین شود.– با شناخت هر چه بیشتر نقش پیشگیري در کاهش بیماري هاي مزمن و ناتوانی ها ، تلاش هاي آموزش به بیمار درجهت کمک به بیماران براي کاهش بروز بیماري و عوارض آن و کاهش صدمات ناتوان کننده باید افزایش یابد.– برنامه ریزي جهت ترخیص زودتر بیماران از بیمارستان، مسئولیت آنها را در مراقبت از خود در منزل افزایش می دهد.بنابراین جهت دستیابی بیمار و خانواده به دانش و مهارت لازم براي این سطح از مراقبت ، آموزش به بیمار ضرورياست.– آگاهی بیماران در مورد وضعیت، نحوه مراقبت و درمان، دیگر شکل زینتی ندارد بلکه ام ري عادي است و به اینعلت بیماران حق دارند که آگاهی داشته باشند و در تصمیم گیري مربوط به سلامتی خود مشارکت نمایند . بنابراینآموزش به بیمار در خدمات بستري وسرپایی ضرورت دارد.

 

شرح وظایف سوپروایزر ارتباطات و آموزش سلامت

 سوپروایزر  ارتباطات و آموزش سلامت،پرستاری است که مسئولیت  فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان در مراکز بهداشتی – درمانی را به عهده دارد. حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت با لینی است که برای کمک  به مددجو و خانواده وی به منظور  تصمیم گیری آگاهانه  در مورد بیماری خود وکسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد .

 

شرح وظایف :

 • تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

 •  آشنا کردن اعضا ء کمیته آ موزش سلامت و کارکنان  بیمارستان  با طرح آموزش سلامت  به مددجو

 •  تعیین ا هد اف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ،بلند مدت )

 •  هدایت وآموزش کارکنان  در اجرای برنامه های آموزش سلامت در واحد های ذیر بط

 •  تدوین برنامه های اموزشی مستمر جهت کار کنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

 •  بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

 •  تهیه رسانه  های آموزشی و مستندات معتبر  جهت آموزش سلامت به مددجویان

 •  تهیه و تنظیم ابزار  مناسب جهت ارزیابی عملکرد  و فعالیت آموزش سلامت در واحدهای  ذیربط

 •  پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحد های ذیربط  با استفاده از ابزار مناسب

 •  ارزشیابی عملکرد کارکنان  در ارائه آموزش سلامت به مدجویان

   بررسی فعالیت آموزشی کارکنان ، شناسایی و تقویت آنان
 •  گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

 •  همکاری با کمیته  مرکزی جهت ارزیابی  کیفیت  خدمات آموزش سلامت  به مددجویان  و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

 •  ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل  در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

 •  همکاری و هماهنگی با سر پرستاران و مربیان  در جهت  ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

   ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش سلامت به مدد جو
 •  پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات  و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا ء سطح آگاهی کارکنان  گروه پرستاری

 •  شرکت فعال در سمینار ها  ، کنگره ها  جهت ارائه روش های اثر بخش و موثر تر در ارائه  خدمات آموزش سلامت

 •  ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات  جدید  ( به شکل کنفرانس، پمفلت ، جزوه  و ….)

 •  همکاری و مشارکت در انجام  طرح های  پژوهشی

 •  بررسی رضایتمندی مددجویان

 

 

اهداف

 • استقرار برنامه ای  جامع جهت رفع نیاز های جسمی ، روانی ، معنوی مددجو
 • سازماندهی ، توسعه ، هماهنگی ، ارتقاء کیفیت  برنامه   آموزش  سلامت  به مددجو
 • هدایت اجرایی خدمات آموزش سلامت  به مددجو
 • شناسایی نیازهای آموزشی بیماران توسط گرد اوری اطلاعات  و تجزیه و تحلیل آن
 • توسعه اهداف اختصاصی ، جزئی ، محتوا و استراتژی اجرایی  جهت هر برنامه آموزشی
 • ارزشیابی و بازبینی برنامه ها و فعالیت های آمو زشی سلامت
 • فراهم کردن ابزار ها  و رسانه های  آموزشی  جهت کیفیت  بالاتر  خدمات آموزش سلامت

 

شرح شغل

آموزش به بیمار  یکی از ابعاد  مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران  در ارائه  خدمات  بهداشتی  و درمانی  به شمار  می رود .  این بخش جزء  مهمی  از وظایف  مستقل پرستاران  محسوب می شود . پرستار  در نقش آموزش دهنده به بیمار  و خانواده وی  کمک می کند  تا توانایی آنان  در مراقبت از خود  افزایش یابد و در نتیجه  سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها  پیشگیری شود . پرستار  باید در راستا ی مراقبت صحیح براساس تشخیص های پرستاری ، با مهارت کافی  به امر مهم آموزش به بیمار نیز بپر دازد .می توان گفت  که دو امر مراقبت از بیمار  و اموزش  به یمار  در جهت  دست یافتن  به اهداف  پرستاری ، لازم  و ضروری و در واقع متمم یکدیگر هستند .

 

تجهیزات  و امکانات   مورد نیاز :

 • ۱ یک دستگاه کامپیوتر اختصاصی
 • ۲ یک دستگاه پرینتر اختصاصی
 • ۳ دسترسی به اینترنت
 • ۴ داشتن امکانات جهت تکثیر رسانه های آموزشی تهیه شده
  ۵ عدم اشتغال به وظایف دیگر ( فقط مسئولیت آموزش سلامت  را عهده دار باشد ) .

رابط آموزش به بیمار

لیست شرح وظایف رابط آموزش به بیمار

 • همکاری با سوپروایزر آموزش به بیمار و سرپرستار در آموزش به پرستاران جهت نیل به اهداف آموزش بیمار
 • همکاری با سوپروایزر و سرپرستار در بازبینی برنامه ها ونیاز سنجی های جدید آموزشی
 • ثبت وگزارش كليه فعاليتهاي آموزش به بیمار بخش و اعلام نتايج حاصله به سوپروایزر آموزش به بیمار
 • هماهنگي، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت مددجویان دركلاسهاي آموزش گروهی
 • همکاری در تهیه ی جزوات، پوسترها، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهت مددجويان
 • شركت در جلسات آموزشي به پیشنهاد سوپروایزر آموزش به بیمار
 • برقراری ارتباط مناسب با نیروهای جدیدالورود و ایجاد حس علاقمندی و انگیزه ی آموزش به مددجو
 • به روز رسانی برد آموزش سلامت بخش
  تکمیل و به روز رسانی رسانه های آموزشی درقفسه مخصوص رسانه های آموزشی
 • همکاری با سرپرستار در نظارت بر تکمیل صحیح فرمهای ثبت آموزش به مددجوو ارائه بروشور آموزش بدو ورود به مددجویان

 • همکاری با سرپرستار در نظارت بر آموزش زمان ترخیص و ارائه فرم  آموزش  زمان ترخیص

 • همكاري و مشاركت درارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي وكيفيت ارائه خدمات پرستاري

همکاری با سرپرستار در نظارت بر ثبت آموزشهای داده شده در گزارشات پرستاری توسط سایر پرستاران

 

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت