برنامه بهبود کیفیت آموزش

 

برنامه بهبود کیفیت آموزش:
۱- بررسی شرایط برگزاری آموزش در بیمارستان شامل:
– بررسی محیط آموزشی مناسب
– بررسی امکانات آموزشی و رفاهی
– تعیین تناسب شرایط فوق با اهداف آموزشی

۲- هماهنگی با مدیران کلیه گروه های آموزشی درخصوص حیطه آموزش بالینی
۳- بازدید مستمر از قسمت های آموزشی به منظور حسن اجرای بندهای ذیل:
– نظارت بر اجرای نظم و رعایت مقررات آموزشی از سوی دانشجویان و مدرسین
– نظارت بر اجرای آموزش در راستای دستیابی به اهداف مدون
– ارزیابی نظرات و پیشنهادات دانشجو و مدرسین محترم در خصوص روند اجرای کارآموزی ها
– ارزیابی میزان انگیزه دانشجویان و بررسی موانع موجود از دید دانشجویان و مدرسین
– ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان و بررسی موانع موجود از دید دانشجویان و مدرسین
– ارزیابی نحوه همکاری آموزشی مسئولین بخش های مربوطه جهت ارتقاء بهبود کیفیت آموزش

۴- تدوین برنامه های آموزشی بالینی در بیمارستان و هماهنگی برنامه مذکور با سایر بیمارستان ها
۵- ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء بهبود کیفیت آموزش بالینی به شورای آموزشی دانشکده
۶- ارزیابی عملکرد مدرسین آموزش بالینی و تدوین گزارش های دوره ای
۷- تشکیل جلسات دوره ای با مسئولین آموزش با هدف طرح و پیگیری مسائل و نیازهای فراگیران و بهبود کیفیت آموزش
۸- تهیه گزارش تحصیلی از وضعیت آموزش بالینی در پایان هر ترم و ارائه به مسئولین محترم
۹- کوشش در ایجاد کمیته ارزیابی جهت نیل به اهداف ذیل:
– ارزیابی مسائل و مشکلات آموزش بالینی بر اساس فرم های نظرسنجی و چک لیست های ارزیابی مدون و استاندارد
– تبدیل اطلاعات حاصل از بررسی فرم ها و چک لیست ها به مستندات مشخص، جهت ارائه و مقایسه وضعیت آموزش بالینی
– ارائه راهکارهای مناسب بر اساس مستندات فوق

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت