اهداف کلی

بر اساس سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعی وفرهنگی کشور و سند

ملی توسعه بهداشت و درمان کشور ,دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، موظف هستند برنامه هاي عملیاتی براي تحقق اهداف

,تنظیم و اجرا نمایند. این واحد بر اساس اسناد فوق اهداف کلی خود را در حیطه هاي آموزش به شرح زیر اعلام می دارد:

حیطه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی:

– بهبود فرایندهاي آموزشی

– ارتقاء سطح آموزشی در بیماران و همراهان

حیطه ارائه خدمات درمانی :

-بهبود فرایندهاي درمانی با افزایش میزان آگاهی بیماران

-توسعه کمی و کیفی دامنه خدمات

حیطه ارائه خدمات پشتیبانی:

-بهبود فرایند آموزشی

-توسعه و بهبود سیستم هاي اطلاعاتی ,ارتباطی

سایر حیطه ها:

-افزایش مداوم رضایت مشتریان

استراتژي هاي واحد آموزش سلامت در راستاي استراتژي هاي وزارت بهداشت و معاونت آموزشی و درمان بیمارستان

– ارتقااء آموزش در مددجویان

– بهبود سیستم پایش و ارزیابی کیفی خدمات آموزشی و بهبود شاخص ها

– تدوین پروتکل هاي نظارتی

– افزایش سرانه آموزش

– ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در جهت استقرار عدالت اداري

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت