اهداف آموزش به بیمار

حفظ و ارتقاء سلامتی و پیشگیري از بیماري

بازگشت به سلامتی

سازگاري با اختلال در عملکرد

آموزش به بیمار و خانواده وي موجب بهبود کیفیت زندگی بیمار، سازگاري با ناتوانی ها و عوارض بیماري توانایی

انجام وظایف اولیه و حمایت از بیمار می شود.

 

 

تمامی حقوق این سایت برای بیمارستان بهارلو محفوظ می باشد طراحی سایت توسط فراکارانت